Whole-brain connectivity atlas of glutamatergic and GABAergic neurons in the mouse dorsal and median raphe nuclei
Authors: Zhengchao Xu, Zhao Feng, Mengting Zhao, Qingtao Sun, Lei Deng, Xueyan Jia, Tao Jiang, Pan Luo, Wu Chen, Ayizuohere Tudi, Jing Yuan, Xiangning Li, Hui Gong, Qingming Luo, Anan Li
*Correspondence: aali@hust.edu.cn

A comprehensive whole-brain map of inputs and outputs of glutamatergic and GABAergic neurons in dorsal raphe nucleus(DR) and median raphe nucleus(MR), including the raw data and quantification result across individual brain regions.

Raw data:
Whole-brain inputs to Vglut2+ neurons in the DR
Whole-brain inputs to Gad2+ neurons in the DR
Whole-brain inputs to Vglut2+ neurons in the MR
Whole-brain inputs to Gad2+ neurons in the MR
Whole-brain outputs of Vglut2+ neurons in the DR
Whole-brain outputs of Gad2+ neurons in the DR
Whole-brain outputs of Vglut2+ neurons in the MR
Whole-brain outputs of Gad2+ neurons in the MR

Quantification Results
Quantification of whole-brain connectivity of glutamatergic and GABAergic neurons in the DR and MR

ęCopyRight Huazhong Univ. of Sci. & Tech.